***KURS ZA DAN 12.06.2024. *SREDNJI KURS EURA JE 117.0672DIN,*PRODAJNI KURS 117.4184DIN *SREDNJI KURS DOLARA JE 109.0011DIN,*PRODAJNI KURS 109.3281DIN****MATIF-EXW FRANCUSKA:*PSENICA SEPTEMBAR. 246.50EUR/T (+7.00),*KUKURUZ AVGUST. 218.00EUR/T (+1.00),*FOB FRANCUSKA:REPICA AVGUST 469.75 (+1.00) *EXW VEL.BRIT:*STOCNA PSENICA JUL 184.25 GBP/T (+4.50)(217.84)****CBOT:*PŠENICA JUL 220.17 (+6.98),*KUKURUZ JUL 175.15 (-0.83),*SOJA JUL 432.79 (-3.76),*SOJINA SAČMA JUL 395.23 (+0.02)****BERZE,MILANO-MIN/MAX:*PSENICA POBOLJSIVAC-DOMACA 326.00-334.00(-/-)*PSENICA MLINSKA-DOMACA 269.00-275.00 (-/-),*PŠENICA MLINSKA UVOZNA 242.00-244.00(-3.00/-3.00)*POBOLJSIVAC UVOZNA 242.00-245.00(-/-),*KUKURUZ POREKLO EU 241.00-245.00EUR/T(-5.00/-5.00),*KUKURUZ DOMACI 235.00-240.00EUR/T (-5.00/-4.00),*JECAM POREKLO EU 213.00-/EUR/T(-10.00/-),*SOJA UVOZNA 479-480EUR/T(-/-),*SOJ.SACMA-OD UVOZNE SOJE 463.00-465.00EUR/T(+5.00/+5.00),*SOJ.SACMA-OD DOMACE SOJE 466.00-470.00EUR/T(+5.00/+5.00),*SUNC.SACMA OD CELOG ZRNA 228-230EUR/T(-/-),*SIROVO ULJE-SOJINO BEZ LICITINA 950.00-960.00EUR/T(+30.00/+30.00), SIROVO ULJE-SUNCOKRETOVO 960.00-970.00(+10.00/+10.00)****

Opšti uslovi poslovanja

Prečišćen tekst na dan 30.04.2020. godine.

Opšte odredbe

1.1. Ovim Opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobna prava i obaveze Informacionog sistema GEA AGRONET DOO NOVI SAD (u daljem tekstu: Sistem) i pretplatnika (u daljem tekstu: Pretplatnik) po osnovu pretplatničkog odnosa zasnovanog zaključenjem porudžbenice ili zaključnice na neki od paketa Sistema.

1.2. Pretplatnik potpisivanjem porudžbenice ili zaključnice, odnosno izvršenim plaćanjem naknade potvrđuje da je upoznat i da prihvata u potpunosti važeću verziju Opštih uslova poslovanja. Pre potpisivanja porudžbenice ili zaključnice Pretplatnik se upoznaje sa važećom verzijom Opštih uslova poslovanja na internet stranici https://www.geaagronet.com/ ili mu se na njegov zahtev dostavljaju Opšti uslovi poslovanja u elektronskoj ili štampanoj formi.

Definisanje pojmova

1.3. Pojmovi korišćeni u ovim Opštim uslovima poslovanja imaju sledeće značenje:

 • Porudžbenica ili Zaključnica - predstavlja ugovor o pretplati kojim se Korisnik pretplaćuje na neki od paketa Sistema.
 • Pretplatnik ili Korisnik - pravno ili fizičko lice koje se zaključenjem Porudžbenice ili Zaključnice pretplatilo na neki od paketa Sistema.
 • Paket - zbir usluga koje Sistem nudi Pretplatniku, a Pretplatnik prihvata zaključenjem Porudžbenice ili Zaključnice.
 • Informacioni sistem – poljoprivredna platforma koja se sastoji od web sajta i mobilne aplikacije. Sistem prikuplja, evidentira, oglašava i arhivira podatke o oglašenoj ponudi/tražnji roba iz oblasti poljoprivrede i prehrane, kao i kretanju ponuđenih i dogovornih cena na teritoriji Republike Srbije i regiona. Korisniku nudi mogućnost samostalnog oglašavanja svoje ponude/tražnje.
 • Oglas ili objava – dnevna ili stalna ponuda/tražnja robe sa detaljnim opisom, količinom, paritetom/mestom gde se roba nalazi i cenom. Korisnik samostalno postavlja i ažurira svoje oglase/objave
 • Analiza cena  - dokumenti, izveštaji, tabele sa cenama iz oglašenih dnevnih ponuda i ostvarenih dogovora između korisnika informacionog sistema. Sistem nije robna berza, nema uvid u sve ostvarene dogovore i ne poseduje finansijsku dokumentaciju da su dogovorene cene i realizovane. Sve cene iz informacionog sistema mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe.
 • Licenca - predstavlja pravo pristupa Informacionom sistemu putem internet stranice www.geaagronet.com i mobilne aplikacije.
 • Baza podataka - je zbir svih podataka - informacija uređenih od strane Sistema na sistematičan ili metodičan način, koji su pojedinačno dostupni u elektronskoj formi.

Prava i obaveze sistema

2.1. Sistem je dužan:

 • da postupa u skladu sa ovim Opštim pravilima poslovanja,
 • da Preptlatniku, pruži sve usluge na koje se Pretplatnik pretplatio, kao i da u svemu postupa kao dobar privrednik, tržišno objektivan i neutralan;
 • da obezbedi kvalitetnu i korektnu poslovnu komunikaciju sa pretplatnicima, kao i da inicira poslovnu saradnju između samih pretplatnika, a u cilju podsticanja što boljih poslovnih rezultata i međusobnog poverenja;
 • da svakodnevno objavljuje oglase o ponudi i tražnji robe, kao i informacije o nuđenoj i dogovorneoj ceni u sistemu, trendu kretanja cene na domaćem i stranim tržištima,
 • da svim Pretplatnicima blagovremeno i istovremeno plasira informaciju, bez ikakvih mogućnosti pravljenja liste prioriteta ili povlašćenih pretplatnika, osim ukoliko Pretplatnik ne insistira na prosleđivanju informacije određenom krugu pretplatnika (npr. isključivo krajnjim potrošačima) ili ako Pretplatnik insistira na internoj informaciji,
 • da Pretplanitku pruža informaciju o oglašenoj ponudi/tražnji robe, nuđenoj i dgovorenoj ceni, trendu kretanja cene roba na domaćem i stranom tržištu, svim važnim vestima i obaveštenjima u zemlji i regionu u oblasti agrobisniza,
 • da Pretplaniku pruži informacije o bonitetu subjekta poslovanja kojima Sistem raspolaže (od kada subjekt poslovanja ima status Pretplatnika, sa kim sarađuje, kao i da li je bilo pritužbi na njihov rad u smislu plaćanja ili kvaliteta i količine isporučene robe), kao i da Pretplatniku dostavi kontakte pretplatnika koji su dali komentare o poslovanju drugog Pretplatnika;
 • da obezbedi Informacioni sistem: internet stranicu www.geaagronet.com i mobilnu aplikaciju ispravnim i dostupnim Pretplatniku;
 • da u slučaju dužeg nefunkcionisanja Informacionog sistema, zbog čega je Pretplatnku onemogućen pristup, obešteti Pretplatnika produžvanjem pretplatnog perioda za broj dana u kojima je Pretplatnik bio onemogućen u pristupu Informacionom sistemu, osim ukoliko je do nemogućnosti pristupa Informacionom sistemu došlo krivicom Pretplatnika, budući da je Sistem isključivo odgovoran za rad sopstvenog servera i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionisanje internet konekcije na infrastrukturi Pretplatnika ili nemogućnost instalacije i korišćenja aplikacije, kao dela informacionog sistema, usled okolnosti koje se ne mogu pripisati krivici Sistema.
 • da sve izmene na Informacionim sistemu, serveru ili programu vrši posle radnog vremena, u skladu sa mogućnostima.

2.2. Ukoliko Sistem objavi pogrešnu informaciju dužan je:

 • da u najkraćem roku ispravi grešku nastalu u samom procesu objavljivanja informacije i ispravljenu informaciju ponovo postavi na Dnevnoj stranici oglasa i izvestajima, prosledi kroz mobilnu apliakciju, kao i putem SMS poruka, ukoliko je pogrešna informacija objavljena putem SMS poruke. Troškove nastale slanjem ispravke snosi Sistem.
 • da po zahtevu Pretplatnika, ispravljenu informaciju ponovo postavi na Dnevnoj stranici oglasa i izvestajima, prosledi kroz mobilnu apliakciju, kao i putem SMS poruka, ukoliko je pogrešna informacija objavljena putem SMS poruke. Ukoliko se utvrdi da je greška nastala propustom Pretplatnika prilikom dostavljanja informacije, troškove nastale slanjem ispravke snosi Pretplatnik.
 • da ispravljenu informaciju objavi na Dnevnoj stranici oglasa www.geaagronet.com, izveštajima i mobilnoj aplikaciji bez naknade.

2.3. Sistem ima pravo:

 • da traži i proverava informacije o bonitetu Pretplatnika pozivajući Pretplatnike i subjekte poslovanja koje je Pretplatnik naveo prilikom zaključenja Porudžbenice ili Zaključnice kao svoje saradnike,
 • provere informacija o Pretplatniku u mestu njegovog sedišta, provere informacija o Pretplatniku kod drugih pretplatnika, kao i provere preko NBS-a i APR-a;
 • provere zaposlenih Korisnika iz Zahteva za dobijanje prava pristupa informacijama iz sistema
 • da odbije zaključenje Porudžbenice ili Zaključnice ukoliko se proverom utvrdi da potencijalni Pretplatnik ima negativan bonitet, kao i da upozna ostale Pretplatnike sa njegovim negativnim bonitetom (neplaćanje preuzete robe, neisporučivanje plaćene robe, isporuka robe lošeg kvaliteta, utovar manjih količina robe od ugovorenih, nepoštovanje odredbi o pakovanju robe, odbijanje utovara i sl.);
 • da odbije zaključenje Porudžbenice ili Zaključnice ukoliko se proverom utvrdi da je potencijalni Pretplatnik kao drugo pravno lice bio isključen iz Sistema ili imao negativan bonitet, kao i da upozna ostale Pretplatnike sa njegovim novim pravnim licem
 • da odbije zaključenje Porudžbenice ili Zaključnice jer se potencijalni pretplatnik bavi sličnim poslom kao sistem,
 • da oglas Pretplatnika ukoliko cena robe prelazi +/-5% kod ponude, odnosno +/-3% kod tražnje u odnosu najviše/najniže dogovorene cene u istom ili prethodnom danu oglasi bez cene prvenstveno zbog moguće greške prilikom unošenja teksta oglasa od strane korisnika u sistem
 • da objavi samo informaciju o dogovorenoj ceni, bez objave informacije o Pretplatniku, kao prodavcu ili kupcu
 • da privremeno ili trajno blokira prijem ili objavu oglasa Pretplatniku za kog napismeno dobije pritužbe o oglašavanju nepostojeće robe u ponudi, nepoštovanju dogovora, neizvršenom plaćanju ili neisporučenoj robi, a sve zbog zaštite drugih pretplatnika u sistemu i bez obaveze vraćanja dela primljene pretplate za preostali pretplatni period, osim ukoliko u ostavljenom roku od 15 dana:

- Pretplatnik dostavi pismenu dokumentaciju kojom dokazuje neosnovanost pritužbe protiv njega,

- Pretplatnik postigne sporazum sa podnosiocem pritužbe;

 • da raskine ugovor, bez obaveze vraćanja dela primljene pretplate za preostali pretplatni period i uz zadržavanje prava na naknadu štete u sudskom postupku, Pretplatniku za kog napismeno dobije tri i više pritužbi o oglašavanju nepostojeće robe u ponudi, nepoštovanju dogovora, neizvršenom plaćanju ili neisporučenoj robi, pri čemu Pretplanik u ostavljenom roku od 15 dana po svakoj pritužbi:

- ne dostavi pismenu dokumentaciju kojom dokazuje neosnovanost pritužbe protiv njega,

- ne postigne sporazum sa podnosiocem pritužbe.

 • da snima sve razgovore sa pretplatnicima, radi zaštite i poboljšanja kvaliteta usluga,
 • da proverava da li su lica koja pristupaju Informacinom sistemu zaposlena kod Pretlatnika,
 • da odabere način prosleđivanja informacija (internet stranica www.geaagronet.com, mobilna aplikacija, SMS poruka), s tim da istu informaciju ne može proslediti putem SMS poruka dva dana uzastopno.

Prava i obaveze pretplatnika

3.1. Pretplatnik ima pravo:

 • da pristupi Informacinom sistemu putem internet stranice www.geaagronet.com i/ili mobilne aplikacije korišćenjem korisnikog imena i lozinke, dodeljene od strane Sistema.
 • da prima informacije preko internet stranice www.geaagronet.com, mobilne aplikacije ili SMS poruke, zavisno od vrste pretplatničkog paketa,
 • da ne objavljuje nikakve informacije, ako to ne želi, već samo da prati informacije drugih Pretplatnika i informacije iz Sistema
 • da objavljuje informacije isključivo o svojoj ponudi ili tražnji u neograničnom broju,
 • da odredi kome će njegova informacija biti prosleđena, bez obaveze javnog objavljivanja informacije koja je dostupna svim pretplatnicima,
 • da dostavlja Sistemu pismene pritužbe zbog nepoštovanja obaveza od strane drugih Pretplatnika,
 • da dostavlja Sistemu pozitivne i negativne komentare na rad drugih Pretplatnika.

3.1. Pretplatnik je dužan:

 • da prilikom ulaska u Sistem dostavi Sistemu popunjen dokument kupaca i dobavljača sa kojima je poslovao u poslednjih 6 meseci,
 • da u potpunosti postupa u skladu sa ovim Opštim pravilima poslovanja,
 • da prilikom dostavljanja informacija o svojoj ponudi ili tražnji postupa kao dobar privrednik,
 • da dostavlja tačne i potpune informacije o stanju i kvalitetu robe, pakovanju, proizvođaču i sl. bez prećutkivanja detalja koji bitno utiču na cenu nuđene robe
 • da redovno proverava i ažurira svoje oglase u Sistemu, kao i da sve izmene dostavlja pisanim putem
 • da primljene informacije koristi isključivo za sopstvene potrebe (potrebe subjekta poslovanja koji je zasnovao pretplatnički odnos), bez prava na dalje prosleđivanje ili objavljivanje primljenih informacija povezanim pravnim licima i ostalim subjektima poslovanja,
 • da prilikom zasnivanja ugovornog odnosa - potpisivanja Porudžbenice ili Zaključnice, Sistemu pisanim putem dostavi spisak zaposlenih kod Pretplatnika koji imaju pravo pristupa sa specifikacijom informacija koje žele primati
 • da blagovremeno i u pisanoj formi obavesti Sistem o svakoj promeni lica iz kruga zaposlenih koji imaju pravo pristupa Sistemu,
 • da pisanim putem odjavi radnika kome je prestao radni odnos sa liste pristupa Informacionom sistemu
 • da isključivo svojim zaposlenima obezbedi korišćenje informacija i pristup Informacionom sistemu,
 • da nadoknadi štetu Sistemu ukoliko on i njegovi zaposleni omoguće pristup informacionom sistemu trećim licima ili neovlašćeno prosleđuju, kopiraju ili umnožavaju informacije primljene iz Sistema za ličnu ili tuđu korist
 • da prilikom davanja negativnih komentara o poslovanju ostalih Pretplatnika obavezno dostavi dokaze koji potvrđuju osnovanost negativnog komentara,
 • da prilikom pisanja negativnog komentara: ne psuje, ne omalovažava, ne vređa po nacionalnom, verskom, rasnom ili bilo kom drugom osnovu,
 • da ukoliko Pretplatnik insistira na objavi dogovorene cene po graničnim cenama, po zahtevu Sistema, a u cilju utvrđivanja istinitosti informacija o dogovorenim cenama, dostavi Sistemu kopije otpremnica, računa i drugih dokumenata kojima se dokazuje dogovor (+/-3% u odnosu na dogovorene cene istog ili prethodnog dana),
 • da ukoliko ne poštuje svoje dužnosti utvrđene ovim Opštim uslovima poslovanja i dostavi na objavljivanje netačnu informaciju o ceni, količini, kvalitetu, raspoloživosti ili bilo kom drugom svojstvu robe preko Sistema, Pretplanik je dužan platiti Sistemu ugovornu kaznu u iznosu od 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, s tim da, ako je šteta koju je Sistem pretrpeo zbog nastalih troškova distribucije netačne informacije i njene ispravke, kao i narušavanja poslovnog ugleda Sistema veća od iznosa ugovorne kazne, Sistem ima pravo zahtevati razliku do potpune naknade štete, a pored navedenog Pretplatniku će biti uskraćeno pravo na objavu informaciju u trajanju od mesec dana.

Odgovornost sistema za tačnost informacija

4.1. Sistem je dužan da tačno i potpuno prenese informacije o nuđenoj i dogovorenoj ceni, količini i kvalitetu robe, kao i informacije o bonitetu Pretplatnika, pri čemu Sistem ne odgovara za istinitost istih.

4.2. Sistem ne odgovara za štetu koju pretrpi Pretplatnik ili treće lice zbog objave neistinite informacije drugog Pretplatnika, kao ni zbog nepoštovanja ugovorne obaveze pri realizaciji dogovora.

Zabrana neovlašćenog objavljivanja informacija

5.1. Informacioni sistem i baza podataka zaštićeni su Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje i distribucija ovih elektronskih izdanja ili bilo kojih njihovih delova, krivično je delo i podleže krivičnom gonjenju.

5.2. Ukoliko Pretplatnik neovlašćeno učini dostupnim trećim licima informacije iz informacionog sistema, Sistem ima pravo da raskine ugovor bez obaveze vraćanja dela primljene pretplate za preostali pretplatni period i da Korisniku naplati dodatne troškove dostave informacija za period za koji utvrdi da je Korisnik omogućio pristup informacijama iz sistema drugom pravnom licu ili licu koje nije zaposleno kod Korisnika

5.3. Korišćenje prava iz prethodnog člana ne isključuje pravo Sistema na naknadu štete koju je pretrpeo zbog neovlašćenog objavljivanja informacija od strane Pretplatnika.

Viša sila

6.1. Sistem ne odgovara za delimičnu ili potpunu nemogućnost korišćenja Informacionog sistema koja je prouzorkovana višom silom, odnosno okolnostima koje se ne mogu pripisati krivici Sistema (zemljotres, poplava, nestanak električne energije, havarija na glavnim vodovima interneta i slično).

Izmene i dopune opštih uslova poslovanja

7.1. Sistem zadržava pravo izmena i/ili dopuna Opštih pravila poslovanja. Izmenjena i/ili dopunjena Opšta pravila poslovanja će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih Opštih pravila poslovanja već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.

7.2. Pretplatnik se upoznaje sa aktuelnom verzijom Opštih pravila poslovanja na zvaničnoj internet stranici Sistema.

7.3. Nova verzija Opštih pravila poslovanja se primenjuje osmog dana od dana dostavljanja obaveštenja svim Pretplatnicima o izmeni i/ili dopuni Opštih pravila poslovanja.


Izmene i dopune Uslova korisćenja se primenjuju od 30.04.2020.

Uslovi korišćenja i obaveze korisnika

Korisnik je dužan da ispuni sledeće uslove:

Korisnik mora biti registrovan za obavljanje privredne delatnosti kod nadležnih institucija u zavisnosti od zemlje odakle je. Korisnik mora obezbediti normalno funkcionisanje računara, kao i potrebne programe za preuzimanje instalacije i korištenje Web prezentacije GEA Agronet sistema.

Prava i obaveze:

Korisnik ima pravo da koristi sve informacije koje kruže unutar GEA Agronet informacionog sistema isključivo za potrebe svog poslovanja.

Korisnik se obavezuje da on lično, njegova ovlašćena lica i lica za koja je dobio Prava Pristupa neće umnožavati, dalje prosleđivati ili preprodavati sadržaje i podatke sa ovih stranica neovlaštenim fizičkim i pravnim licima kao i pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave istom ili sličnom delatnošću kao GEA Agronet sistem.

Korisnik je dužan da u pisanoj formi dostavlja sve nastale izmene: o promeni naziva i registraciji firme, adrese, brojevima telefona/fax-a, e-maila, podacima iz profila firme, robi u ponudi ili tražnji, robi za uvoz ili izvoz.

Za tačnost dostavljenih informacija odgovara Korisnik, kao i za eventualnu štetu koju pretrpe treća lica usled netačnih podataka Korisnika.

Davanje netačnih i/ili nepotpunih podataka i informacija o firmi, robi u ponudi/tražnji, kvalitetu, količini, mestu utovara/istovara, objavljivanje netačnih cena u ponudi i načina plaćanja smatraće se zloupotrebom sistema.

Prava i obaveze GEA Agronet sistema

Ovu prezentaciju napravio je Gea Agronet informacioni sistem. Sva prava na Web prezentaciju ili prava koje iz nje proizlaze pripadaju GEA Agronet informacionom sistemu.

Sadržaj prezentacije zabranjeno je umnožavati, prosleđivati ili preprodavati bez pismene saglasnosti GEA Agronet informacionog sistema.
Štampanje informacija i sadržaja koji se nalazi u okviru posebnog Korisničkog dela, namenjene su isključivo za Korisnike sistema.


Svaka zloupotreba podataka biće sankcionisana isključenjem iz sistema i povlači pravnu odgovornost.


GEA Agronet informacioni sistem nastoji, na najbolji mogući način, Korisnicima omogućiti brzu i kvalitetnu informaciju o oglašenoj ponudi/tražnji roba na tržištu, kao i o dnevnim kretanjima cena u ponudi, ponudi i potražnji tereta za prevoz, kao i slobodnih vozila.
Stalnim ulaganjima u razvoj novih ideja, načina prosleđivanja informacija, brzom i efikasnom distribucijom Korisniku sistema nastoji se obezbediti pravovremena i tačna informacija o dešavanjima na tržištu.

Informacije su dobijene od strane Korisnika koji odgovara za tačnost informacija, kao i za eventualnu štetu koju pretrpe treća lica usled netačnih podataka Korisnika.

GEA Agronet informacioni sistem se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za bilo koji gubitak ili štetu koji mogu nastati kao posledica korišćenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija prosleđenih iz sistema ili objavljenih na Web prezentaciji.

 

Zaštita podataka o ličnosti

GEA Agronet informacioni sistem u svom poslovanju u svemu postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.


Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca.

Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke iz prethodnog stava izbriše u slučaju: da podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, da je lice na koje se podaci odnose opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila; da je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Lice na koje se podaci odnose, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na brisanje podaka o ličnosti na meil adresu: geaagronet@gmail.com.